پرسش و پاسخ| چرا آثار تاریخی ما در موزه سایر کشورهاست؟

چرا آثار تاریخی ما در موزه سایر کشورهاست؟؛ متأسفانه این هم یکی از آثار استعمار و حضور به ظاهر خیرخواهانه کشورهای غربی است.