ببینید | چرا از ایران نمی روید؟ کجا بروم؟ ایران وطن من است…

با اسماعیل کهرم بوم شناس ،پرنده شناس و استاد محیط زیست ایران درباره ی زندگی اش ، پدر، مادر، عشق ، دغدغه های محیط زیست اش و مسیرش از کبوتربازی تا پرنده شناسی گفتگو کردیم آن چه در این قسمت می بینید دلایل اش برای ماندن در ایران علیرغم جایگاهش در دانشگاه های جهان است …